Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλωσήρθατε στο www.fantasticaroma.com.

Η FantasticAroma λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συνδρομητών της, των χρηστών των υπηρεσιών της και των ιστοσελίδων της. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε με αυστηρότητα την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία διασφαλίζει υψηλό επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών, τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγονται και διατηρούνται για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

1. Στοιχεία FANTASTICAROMA

Τα στοιχεία της Εταιρείας μας που ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς τα δεδομένα των συνδρομητών της, τα οποία επεξεργάζεται για την παροχή των υπηρεσιών της, όπως επίσης και τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της εταιρείας μας έχουν ως ακολούθως:

Εμπορική Επωνυμία: FANTASTICAROMA
Διακριτικός Τίτλος: FANTASTICAROMA
Δ/νση – Έδρα: Βασιλίσσης Όλγας 62, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54642

Τηλ: 6972604233
Email: [email protected]

Για κάθε διευκρίνιση και παροχή πληροφοριών μπορείτε να απευθύνεστε στην Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών FantasticAroma καλώντας 2311298375 εντός Ελλάδας (χρέωση αστικής μονάδας) ή 6972604233,  ενώ τα ειδικότερα δικαιώματά σας, μπορείτε να τα ασκήσετε στο κατάστημα της FantasticAroma.

2. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από τη FantasticAroma, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών της, των χρηστών των υπηρεσιών της και των ιστοσελίδων και των πιθανών εφαρμογών της (Apps). Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα αυτών.

Η FantasticAroma διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στον ιστότοπο του www.fantasticaroma.com.

Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι όροι αυτοί θα ισχύουν από κοινού με τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, υπερισχύουν οι παρόντες όροι.

3. Μέτρα Ασφαλείας

Η FantasticAroma έχει λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσει την τήρηση της νομοθεσίας για την προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς για την επίτευξη του κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών της και τρίτων, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται, καθώς και των χρηστών της ιστοσελίδας της. Έχει λάβει δε, όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να μην επιτρέπεται η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σε κανέναν άλλο πέρα από τα κατάλληλα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα και μόνο για τους σκοπούς επεξεργασίας που προβλέπονται κατωτέρω.

Επιπρόσθετα η FantasticAroma εφαρμόζει αυστηρές Πολιτικές και Διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες ενεργούν όσοι επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα και έχουν προβλεφθεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να εφαρμόζεται το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

4. Νομικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων

Από τον Μάιο του 2018 ισχύει ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Επιπλέον, ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφαρμόζεται η Οδηγία 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων κ.α.

Παράλληλα, η FantasticAroma εφαρμόζει και τη σχετική εθνική νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά. Ενδεικτικά:

 • Ν. 3471/2006 για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.
 • Ν. 3917/2011 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων.
 • Ν. 2225/1994 για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας.
 • Π.Δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλιση του».
 • Ν. 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων.
 • καθώς και τις σχετικές Κανονιστικές Πράξεις των αρμόδιων Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών.

5. Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν οι ορισμοί του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). Όλως ενδεικτικώς ως:

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,

«επεξεργασία» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,

«υπεύθυνος επεξεργασίας» νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

6. Τρόπος συλλογής και χρόνος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η FantasticAroma συλλέγει, καταχωρεί και επεξεργάζεται διαφορετικούς τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αναλόγως των υπηρεσιών που έχετε επιλέξει να λαμβάνετε. Αυτά μπορεί να είναι ενδεικτικά:

i. προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ΑΦΜ, αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου (ή άλλου αντίστοιχου νομιμοποιητικού εγγράφου ταυτοποίησης προσωπικών στοιχείων), διεύθυνση email, username, password, πληροφορίες παραγγελίας προϊόντων/υπηρεσιών, πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, δ/νση αποστολής προϊόντος/υπηρεσίας, επιλογή τρόπου πληρωμής, πληροφορίες εκτέλεσης πληρωμής, τα οποία:

 • παρέχετε εσείς οι ίδιοι, είτε με τη συμπλήρωση και υποβολή της παραγγελίας σας ή με τη συμπλήρωση σχετικών πεδίων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες της ιστοσελίδας της FantasticAroma,
 • αφορούν τις επικοινωνίες σας με την FantasticAroma, που πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς, με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή/και εγγράφως,
 • καταχωρείτε εσείς οι ίδιοι με την είσοδο και χρήση του ιστοτόπου της FantasticAroma, κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), κατά την αγορά υπηρεσιών της FantasticAroma
 • αφορούν καταγγελίες ή/και παράπονα δικά σας ή/και τρίτων σε αρμόδιες διοικητικές, αστυνομικές, εισαγγελικές, δικαστικές και εν γένει Δημόσιες Αρχές,
 • αφορούν αιτήματα αρμόδιων διοικητικών, αστυνομικών, εισαγγελικών, δικαστικών και εν γένει Δημοσίων Αρχών προς τη FantasticAroma για παροχή στοιχείων συνδρομητών της Εταιρείας μας.

ii. οικονομικά στοιχεία, όπως στοιχεία χρεώσεων των υπηρεσιών της FantasticAroma, τα οποία δύνανται να προκύπτουν:

 • από τη παραγγελία σας ή την εκτέλεση αυτής,
 • τα παρέχετε εσείς οι ίδιοι.

Τα φορολογικά στοιχεία εξαιρούνται της διαδικασίας διαγραφής και διατηρούνται υποχρεωτικά σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

7. Σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Η FantasticAroma δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ο νόμος ορίζει, εφόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη για μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νόμιμες βάσεις, ήτοι:

 1. για την εκτέλεση της μεταξύ ημών σύμβασης ή για να ληφθούν μέτρα σε συνέχεια αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή
 2. για τη χρέωση των παραγγελιών και την αποπληρωμή τους, ή
 3. προκειμένου να συμμορφωθεί σε έννομη υποχρέωση της, ή
 4. για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της, ή
 5. για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, ή
 6. όταν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, όπως ενδεικτικά για λόγους διαφήμισης, απευθείας εμπορικής προώθησης και εν γένει εμπορικής έρευνας αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών της FantasticAroma,
 7. καθώς και όταν οι σκοποί επεξεργασίας συνδέονται με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας που έχετε ειδικώς αιτηθεί.

Στο ως άνω πλαίσιο:

α. Η FantasticAroma λαμβάνει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε, καθώς και τα δεδομένα κίνησης, θέσης, όγκου δεδομένων, χρόνου χρήσης των υπηρεσιών της που παράγονται με διαφορετική νομική βάση ανά περίπτωση, όπως προεκτέθηκε. Τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται σε άλλους φορείς παροχής δημοσίου δικτύου εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο διασύνδεσης των δικτύων ή διαθέσιμης στο κοινό υπηρεσίας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Open Network Provision), σε συνεργάτες δικαιόχρησης και σε συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας, σύμφωνα με τις μεταξύ ημών συμβάσεις, για το σκοπό της παροχής της σχετικής υπηρεσίας, της μετάδοσης της επικοινωνίας και της χρέωσης αυτής.

Τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και οι πληροφορίες που παράγονται από τη χρήση των υπηρεσιών ή/και δικτύων, τυγχάνουν επεξεργασίας από τη FantasticAroma με σκοπό τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της και της παροχής σχετικών προνομίων και προσφορών προς όφελος των πελατών της. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα δύνανται να πραγματοποιούνται έρευνες ικανοποίησης των πελατών με σκοπό τη βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών της ιδίως των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και τη διερεύνηση των τυχόν προβλημάτων που οι πελάτες δύνανται να αντιμετωπίζουν. Η FantasticAroma προκειμένου να παρέχει ποιοτικές και δίκαιες υπηρεσίες που αποσκοπούν, αφενός, στην ορθή και επωφελή για τον καταναλωτή εκτέλεση των υπηρεσιών της, αφετέρου, στην επιδίωξη έννομου συμφέροντος της εταιρείας, προς όφελος των πελατών της, επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωσή σας προκειμένου να σας υποβάλει προτάσεις και προσφορές που αφορούν υπηρεσίες και προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών μεγιστοποιώντας για εσάς τη σχέση κόστους – οφέλους της καταναλωτικής σας δαπάνης.

β. Η FantasticAroma σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νομικό πλαίσιο, έχει έννομη υποχρέωση να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας και τα μεταδεδομένα που προκύπτουν για λόγους τιμολόγησης και φορολογικής χρήσης και απόδειξης της παροχής των παραγγελθέντων και παρασχεθέντων υπηρεσιών, καθώς και να διαβιβάζει κάθε είδους προσωπικά δεδομένα σας στις αρμόδιες αστυνομικές, δικαστικές, εισαγγελικές, διοικητικές, φορολογικές και άλλες αρμόδιες Αρχές εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως, χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας. Επίσης, η FantasticAroma έχει έννομη υποχρέωση να πραγματοποιεί κάθε απαραίτητο εσωτερικό έλεγχο σε προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με τις εσωτερικές της διαδικασίες, σε περιπτώσεις καταγγελιών, πρόληψης και εντοπισμό απάτης, για τον έλεγχο της ορθότητας τιμολόγησης, καθώς και για την αποτροπή υψηλής ασυνήθιστης χρήσης των υπηρεσιών.

γ. Η FantasticAroma, είτε κατόπιν σχετικής νόμιμης συγκαταθέσεώς σας, είτε στο πλαίσιο ειδικότερων εννόμων συμφερόντων της, είτε στο πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης και ιδίως στις περιπτώσεις εκείνες όπου υφίσταται ενεργή πελατειακή σχέση, δύναται, με σκοπό την ανάπτυξη, βελτίωση και προώθηση των υπηρεσιών της, να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για την πάντα επίκαιρη ενημέρωσή σας για τις υπηρεσίες που λαμβάνετε ή για λόγους εμπορικής έρευνας ή/και εμπορικής προώθησης ή τέλος για λόγους βελτίωσης της ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.

8. Άσκηση των δικαιωμάτων σας

Αναφορικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τη δυνατότητα, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα σε κατάστημα FantasticAroma, άσκησης των ακολούθων δικαιωμάτων, όπως:

 1. δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα να ενημερώνεστε για τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας και να αποκτάτε αντίγραφα,
 2. δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας,
 3. δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία μας, υπό τον όρο των ειδικότερων περιορισμών που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
 4. δικαίωμα περιορισμού, της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας και πάλι εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,
 5. δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της FantasticAroma

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα κατάστημα FantasticAroma, απαραιτήτως με το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλο νόμιμο δημόσιο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας. Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν έχετε πρόσβαση σε ένα κατάστημα FantasticAroma, δύνασθε:

 • είτε την αίτηση να την υποβάλει πρόσωπο με δική σας εξουσιοδότηση (με γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/ΑΤ). Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επισυνάπτονται πέραν της εξουσιοδότησης, αντίγραφα αμφοτέρων των ταυτοτήτων, του εξουσιοδοτούντα και του εξουσιοδοτούμενου,
 • είτε με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη στο φάκελο «ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR», στη διεύθυνση:

FantasticAroma
Βασιλίσσης Όλγας 62, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54642

Στην περίπτωση αυτή η επιστολή – αίτημα θα πρέπει (i) να φέρει γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ/Αστυνομία και (ii) να επισυνάπτεται αντίγραφο-φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντα.

Η FantasticAroma θα απαντήσει δωρεάν στο αίτημα σας, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, οπότε η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δυο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή/και του συνολικού αριθμού των αιτημάτων. Η FantasticAroma θα σας ενημερώσει για τυχόν παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν καθίσταται δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος σας, η FantasticAroma θα σας ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, για τους σχετικούς λόγους και για τη δυνατότητα να υποβάλλετε καταγγελία στην ΑΠΔΠΧ, καθώς και για το δικαίωμα σας να προσφύγετε ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Εάν το αίτημα σας κριθεί από την FantasticAroma ως προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, δύναται να επιβάλει την καταβολή εύλογου και ανάλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την ικανοποίηση του ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα σας.

Τέλος, διατηρείτε και δικαίωμα προσφυγής-καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) [Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 2106475600, email: [email protected]] εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Για την από μέρους της FantasticAroma επίλυση οιασδήποτε διευκρίνισης ή απορίας αναφορικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε ή και να υποβάλετε ερώτημα προς την εταιρία μας ως ακολούθως:

 • τηλεφωνικώς με την Εξυπηρέτηση Πελατών στο 2311298375 (χρέωση αστικής μονάδας) ή 6972604233,
 • μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο https://www.fantasticaroma.com/contact

9. Cookies

Η ιστοσελίδα μας και οι λοιπές ηλεκτρονικές πλατφόρμες της εταιρείας μας λειτουργούν με ηλεκτρονικά μπισκότα (cookies). Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε τις σχετικές ιστοσελίδες μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση ηλεκτρονικών μπισκότων https://www.fantasticaroma.com/cookies/